Gezins-, familiale en relationele moeilijkheden

Psychotherapie en psychologische begeleiding:

Individueel of koppel

 • Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding. 
 • Parallel solo ouderschap. 
 • Relationele moeilijkheden. 
 • Intergenerationele familiale moeilijkheden.
 • Moeilijkheden in gezinsfunctioneren. 
 • Algemene opvoedingsvragen. 
 • Moeilijkheden op het werk en met arbeidsrelaties. 
 • Werkdruk, stress en burn-out op het werk.

Professionele hulpverleners, leerkrachten en andere 1e lijnshulpverleners

 • Coaching omgaan met gezinnen in hoogconflict-scheidingen. 
 • Coaching omgaan met problematisch functionerende gezinnen.
 • Individuele coaching bij hulpverleningsthema’s die onder je vel kruipen. 
 • Teamcoaching bij moeilijk lopende begeleidingen.

   

Voor gescheiden ouders en aanverwanten van gescheiden ouders: Ouderschapsreorganisatie na echtscheiding, lotgenotencontact en thema avonden. 

Contextuele therapie

Contextuele psychotherapie is een integratieve psychotherapie die mensen in hun hart en in hun verlangen naar verbinding aanspreekt. Het gaat uit van de dynamische verbondenheid tussen een persoon en zijn omgeving, dit over verschillende generaties heen. De mens is geen mens zonder de ander. Hierbij steunt het contextuele model op het aangeboren rechtvaardigheidsgevoel dat mensen hebben en dat hen motiveert om op een verantwoordelijke manier met elkaar om te gaan. Kenmerkend voor contextuele psychotherapie is dan ook de dimensie van de relationele ethiek, waarbij mensen worden uitgenodigd om op een constructieve manier in relatie te staan. Deze therapievorm richt zich minder op pathologie maar tracht zoveel mogelijk hulpbronnen te mobiliseren om klachten te doen afnemen. Er is daarbij evenveel aandacht voor de individuele als voor de relationele werkelijkheid.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een effectieve, holistische benadering waarbij gedragingen niet louter op zich bekeken worden, maar steeds in de context, gelinkt aan verschillende factoren en mensen uit de omgeving. Veel factoren, voortdurend met elkaar in wisselwerking, beïnvloeden wie je bent en wat je doet. Via deze brede kijk trachten we problemen en gebeurtenissen beter te begrijpen. 

Systeemtherapie is ook wel gekend als gezins-en relatietherapie, maar kan evengoed bestaan binnen individuele therapie. Het uitgangspunt is dat een probleem of problematiek gezien wordt als een deel van een systeem. Met een systeem wordt de leefomgeving bedoeld. Dat kan het gezin zijn, je familie, de schoolomgeving, jouw vriendenkring, je groep collega’s, … Ook de problematiek wordt dus bekeken in dynamische samenhang met de omgeving. 

We bespreken samen waar het nodig is om de context te betrekken. Ieder op eigen tempo en naar eigen wens. Toch, eigenlijk betrekt systeemtherapie de omgeving steeds (ook al is men niet lijfelijk aanwezig) bij de analyse van gedrag, aangezien het de interactie tussen mensen en hun omgeving is die centraal staat, niet het probleem.

Strikt genomen is een systeem een geheel van verschillende elementen die op één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Tussen deze elementen bestaan onderlinge relaties, beïnvloedende factoren, interacties, terugkerende patronen, … en een probleem is niet van één element, maar wordt gedragen door iedereen. Een systeem is dynamisch en reguleert zichzelf, zonder een duidelijk begin en einde. Het is constant in ontwikkeling en in verandering. Iedere verandering op zich kan weer een nieuwe verandering met zich meebrengen. Systeemtherapie gaat uit van de mogelijkheid tot verandering en iedere verandering heeft een nieuwe invloed op het systeem, waardoor ook de elementen in het systeem mee kunnen veranderen.

Wanneer jij verandert, verandert ook jouw omgeving, enzovoort. Systeemtherapie is oorspronkelijk ontstaan als antwoord op de gebreken binnen therapieën waarbij er vooral gericht werd op het individu, zonder daarmee de samenhang met omgevingsfactoren, interacties, communicatiepatronen, enz. te integreren.

Holisme in de psychologie impliceert dat men zoveel meer is dan ‘de soms der delen’. We zijn constant in wisselwerking met elkaar en kunnen niet als entiteit op zich bekeken worden.

Systeemtherapie is een boeiende manier van kijken naar het leven, naar groei en ontwikkeling. Er wordt gezocht naar nieuwe betekenissen bij gebeurtenissen en moeilijkheden; betekenissen die er al waren. Zo doen we dingen vaak onbewust en zijn er onderliggende beweegredenen, oorzaken en betekenissen. Vaak hebben deze een verbindend effect, maar in bepaalde patronen, gedragingen, interacties, communicatievormen zijn deze vaak onzichtbaar. Door middel van systeemtherapie wordt men zich weer bewust van onderlinge reacties en onderliggende oorzaken. Ook krijgt men een beter begrip van de onderlinge invloed die men op elkaar heeft. 

Wel is het zo dat anderen tijdens jouw therapie nog invloed kunnen hebben op jouw klachten. Naast het feit dat jij invloed uitoefent op je omgeving, hebben anderen ook een invloed op jou. Zo kan een probleem onbedoeld in stand gehouden worden. Tijdens de therapie zoeken we naar kansen om deze circulaire patronen te doorbreken. Onderliggende oorzaken worden geanalyseerd, in het teken van de hulpvraag, en in verband gebracht met de mogelijkheden tot verandering.